Cele Projektu

Celem Projektu „Aktywni Kaliszanie!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 96 osób, które ukończyły 30 lat, znajdujących się w gorszej sytuacji na rynku pracy, z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • jest osobą długotrwale bezrobotną (tzn. pozostaje bez zatrudnienia więcej niż 12 miesięcy i aktywnie poszukuje pracy, przy czym może lecz nie musi być zarejestrowana w PUP),
  • jest osobą niepełnosprawną,
  • posiada niskie kwalifikacje (tzn. zakończyła edukację na poziomie co najwyżej matury),
  • ukończyła 50 lat,
  • jest kobietą.

W ramach Projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe;
  • szkolenie zawodowe w jednej z czterech specjalności (opiekun osoby starszej, obsługa klienta w handlu detalicznym, komputerowe wspomaganie projektowe AUTOCAD, operator obrabiarek sterowanych numerycznie), wraz ze stypendium szkoleniowym;
  • staże zawodowe, trwające 3 miesiące, wraz ze stypendium stażowym;
  • pośrednictwo pracy.

 

Wartość projektu 951 223,10 pln
Kwota dofinansowania 903 661,94 pln