Dla Kogo?

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • jest osobą długotrwale bezrobotną (tzn. pozostaje bez zatrudnienia więcej niż 12 miesięcy i aktywnie poszukuje pracy, przy czym może lecz nie musi być zarejestrowana w PUP),
  • jest osobą niepełnosprawną,
  • posiada niskie kwalifikacje (tzn. zakończyła edukację na poziomie co najwyżej matury),
  • ukończyła 50 lat,
  • jest kobietą.